Wybory do Parlamentu Europejskiego!

Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 r.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście, po wczesniejszej rejestracji w Konsulacie RP w Hadze. Zgłoszenia mozna dokonać do 23 maja 2019 roku (włącznie)

Obwód głosowania nr 96, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Haga, Ambasada RP, Alexanderstraat 25,2514 JM Den Haag

Obwód głosowania nr 97, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Meterik, MFC de Meulewiek, St. Jansstraat 2a, 5964 AC Meterik

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Konsul zachęca do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl/

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, miejsce pobytu wyborcy za granicą.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

  1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
  4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  6. zostanie wpisana do spisu wyborców.

Wiecej informacji: haga.konsulat@msz.gov.pl

Tel. +31 70 79 90 130