Konsultacje dla młodzieży w Diamant College

Od sierpnia 2011 do grudnia 2013 roku fundacja IDHEM prowadziła punkt konsultacyjny dla uczniów z rodzin imigrantów zarobkowych z Europy Środkowo-Wschodniej w Johan de Witt Schoolengroep. Projekt powstał w odpowiedzi na liczne sygnały ze szkoły o problemach wychowawczych dotyczących tej grupy młodzieży. Uczniowie mieli trudności integracyjne, opuszczali zajęcia, stosowali używki. Pracujący rodzice często nie zdawali sobie sprawy z kłopotów swoich dzieci, a ze względu na nieznajomość języka niderlandzkiego ich prawidłowy kontakt ze szkołą był niemożliwy.

Podobne problemy pojawiły się w Diamant College, gdzie pod koniec 2013 roku do grudnia 2014 fundacja otworzyła nowy punkt konsultacyjno-doradczy. Przez 8 godzin w tygodniu w szkole obecny jest konsultant IDHEM, który we współpracy z działem opieki Diamant College doradza uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu problemów, pomaga w ich komunikacji z organizacjami oferującymi profesjonalną pomoc socjalną oraz opracowuje na potrzeby szkoły analizy i plany pomocy.

Poprzez eliminowanie problemów, które mają negatywny wpływ na wyniki w nauce oraz dzięki zachęcaniu rodziców do większego zaangażowania w życie szkoły, fundacja IDHEM stara się ułatwić młodzieży z Europy Środkowo-Wschodniej integrację w nowym środowisku.

Poradnictwo dla studentów Haagse Hogeschool

Fundacja IDHEM udziela konsultacji studentom Uniwersytetu Haskiego, którzy piszą prace dyplomowe – coraz więcej studentów wybiera kierunki studiów związane z integracją migrantów zarobkowych w Hadze. Fundacja wspiera studentów udzielając im porad oraz zlecając badania, które studenci wykorzystują następnie w swoich pracach. Wyniki przeprowadzonych badań IDHEM bierze pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji nowych projektów.

Perspektywa

W Hadze żyje wielu bezdomnych migrantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Często ich bezdomność ma tylko charakter tymczasowy i spowodowana jest nieuczciwością pracodawców lub najemców mieszkań. Od stycznia 2012 roku osoby te nie mają prawa wstępu do noclegowni prowadzonych przez instytucje opieki społecznej w Hadze. Dlatego w kwietniu 2012 roku, Fundacja IDHEM we współpracy z Urzędem Gminy Haga (Gemeente Den Haag), Centralnym Punktem Koordynacyjnym (Centraal Coördinatie Punt), polską Fundacją Barka oraz Armią Zbawienia (Leger de Heils) rozpoczęła realizację projektu pn. Perspektywa. Jego celem jest umożliwienie osobom bezdomnym ponownego podjęcia pracy w Holandii lub dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. Dwa razy w tygodniu, w kościele Julianakerk w dzielnicy Transvaal, dla osób bezdomnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone są specjalne konsultacje.

W wyniku prowadzonych rozmów wyłaniane są dwie grupy bezdomnych klientów: osoby odpowiednio przygotowane i zmotywowane do ponownego znalezienia pracy i mieszkania oraz osoby, które mają zdecydowanie mniejsze szanse na budowanie swojej przyszłości w Holandii. Ocenie podlegają doświadczenie zawodowe i umiejętności każdego klienta. Osoby gotowe podjąć pracę zostają czasowo skierowane do schroniska Armii Zbawienia (Leger de Heils) przy Binckhorstlaan 115. Przez maksymalnie 8 tygodni mogą korzystać z miejsc noclegowych i starać się w tym czasie znaleźć pracę i zakwaterowanie. Jeśli w danym momencie liczba chętnych przewyższa dostępną liczbę miejsc noclegowych, tworzona jest lista oczekujących.

Grupie bezdomnych klientów, którzy mają ograniczone możliwości znalezienia pracy i nie są w stanie samodzielnie utrzymywać się w Holandii, fundacja oferuje możliwość dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. IDHEM nawiązuje wówczas kontakt z rodzinami tych osób lub organizacjami pomocy społecznej oraz pokrywa koszt podróży. Klienci wymagający specjalistycznej opieki, przede wszystkim osoby posiadające problemy psychiczne, psychologiczne czy problem z uzależnieniem kierowane są do Fundacji Barka i do Centralnego Punktu Koordynacyjnego.

Haagse Pandbrigade

W maju 2012 roku Fundacja IDHEM we współpracy z Inspekcją Mieszkaniową (Haagse Pandbrigade) Urzędu Gminy Haga, rozpoczęła realizację nowego projektu dotyczącego problematyki mieszkaniowej. Odpowiednio przeszkoleni wolontariusze fundacji wraz z pracownikami Urzędu Gminy (handhavers) kontrolują wybrane lokale, w których mieszkają imigranci z krajów Europy Środkowej. Wolontariusze pomagają inspektorom w rozpoznaniu problemów oraz informują lokatorów w ich rodzimym języku o celu przeprowadzanych kontroli i wynikających z nich konsekwencjach. W razie potrzeby kontaktują mieszkańców z fundacją IDHEM.

Konsultacje w Miejskim Ośrodku Kultury Bario 

Jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji lub potrzebujesz porady na temat pracy, spraw mieszkaniowych, szkolnictwa, ubezpieczeń społecznych czy zasiłków – zapraszamy do nowo otwartego punktu konsultacyjnego.

Adres:
Buurthuis Bario
Kockstraat 175
2571 TD Den Haag

czwartek 17:30 – 20:00

Konsultacje są organizowane przez Fundację IDHEM we współpracy z Fundacja Zebra.