Poradnictwo dla studentów Haagse Hogeschool

Fundacja IDHEM udziela konsultacji studentom Uniwersytetu Haskiego, którzy piszą prace dyplomowe – coraz więcej studentów wybiera kierunki studiów związane z integracją migrantów zarobkowych w Hadze. Fundacja wspiera studentów udzielając im porad oraz zlecając badania, które studenci wykorzystują następnie w swoich pracach. Wyniki przeprowadzonych badań IDHEM bierze pod uwagę przy opracowywaniu koncepcji nowych projektów.

Konsultacje w szkołach podstawowych

Dzięki temu pilotażowemu programowi w dwóch haskich szkołach podstawowych (Klimop i Regenboog), do których uczęszcza wiele dzieci z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, odbywają się konsultacje, w czasie których rodzice informowani są o zasadach szkolnictwa w Holandii. Dzięki uświadomieniu różnic między systemami oświaty w Holandii i krajach pochodzenia uczniów, fundacja ma nadzieję zwiększyć udział rodziców w życiu szkoły.

Perspektywa

W Hadze żyje wielu bezdomnych migrantów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Często ich bezdomność ma tylko charakter tymczasowy i spowodowana jest nieuczciwością pracodawców lub najemców mieszkań. Od stycznia 2012 roku osoby te nie mają prawa wstępu do noclegowni prowadzonych przez instytucje opieki społecznej w Hadze. Dlatego w kwietniu 2012 roku, Fundacja IDHEM we współpracy z Urzędem Gminy Haga (Gemeente Den Haag), Centralnym Punktem Koordynacyjnym (Centraal Coördinatie Punt), polską Fundacją Barka oraz Armią Zbawienia (Leger de Heils) rozpoczęła realizację projektu pn. Perspektywa. Jego celem jest umożliwienie osobom bezdomnym ponownego podjęcia pracy w Holandii lub dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. Dwa razy w tygodniu, w kościele Julianakerk w dzielnicy Transvaal, dla osób bezdomnych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone są specjalne konsultacje.

W wyniku prowadzonych rozmów wyłaniane są dwie grupy bezdomnych klientów: osoby odpowiednio przygotowane i zmotywowane do ponownego znalezienia pracy i mieszkania oraz osoby, które mają zdecydowanie mniejsze szanse na budowanie swojej przyszłości w Holandii. Ocenie podlegają doświadczenie zawodowe i umiejętności każdego klienta. Osoby gotowe podjąć pracę zostają czasowo skierowane do schroniska Armii Zbawienia (Leger de Heils) przy Binckhorstlaan 115. Przez maksymalnie 8 tygodni mogą korzystać z miejsc noclegowych i starać się w tym czasie znaleźć pracę i zakwaterowanie. Jeśli w danym momencie liczba chętnych przewyższa dostępną liczbę miejsc noclegowych, tworzona jest lista oczekujących.

Grupie bezdomnych klientów, którzy mają ograniczone możliwości znalezienia pracy i nie są w stanie samodzielnie utrzymywać się w Holandii, fundacja oferuje możliwość dobrowolnego powrotu do kraju pochodzenia. IDHEM nawiązuje wówczas kontakt z rodzinami tych osób lub organizacjami pomocy społecznej oraz pokrywa koszt podróży. Klienci wymagający specjalistycznej opieki, przede wszystkim osoby posiadające problemy psychiczne, psychologiczne czy problem z uzależnieniem kierowane są do Fundacji Barka i do Centralnego Punktu Koordynacyjnego.