История    

Днешния вид на фондация IDHEM произтича от Сдружението за приятелски връзки между градовете Хага и Варшава. Тези дружески връзки имаха за цел да подкрепят процеса на демократизация и икономическото и социално развитие на Източна Европа. За да гарантира успеха на тези връзки, Община Хага се нуждаеше от специфични познания и експертиза в областта на полския език и култура и относно това как функционира полското общество. Поради това през 1991 г. общината насърчи създаването на Сдружението за приятелски връзки между градовете Хага и Варшава (SDW) – една организация от ентусиазирани и съпричастни доброволци, които поеха ролята да служат като посредник между двата града. В годините след това последваха много обменни програми и продължителни проекти с двустранно сътрудничество между двата града в областта на културата, образованието, околната среда, здравеопазването, комуникацията и религията.

След влизането на Полша в Европейския съюз на 1 май 2004 г. дружеските връзки между градовете Хага и Варшава започнаха да се трансформират. Членството стана причина за нарастващия приток на поляци в Холандия. В резултат на нарастващата полска общност в Хага акцентът се пренесе от SDW в 2007 г. от обмяна към конкретна работа в град Хага. И тъй като фондацията насочваше своята дейност все повече към интеграцията на средноевропейците, през  2010 г. Сдружението за приятелски връзки между градовете Хага и Варшава формално бе прекръстена на Фондация Хага и Средна Европа (stichting Den Haag & Midden-Europa). Оттогава фондацията формално и неформално подпомага цялата средно- и източноевропейска общност да се интегрира в живота на обществото в Хага и с това допринася за политиката на Община Хага, насочена към интеграция на хората от Средна и Източна Европа.

През 2011 г. фондация „Хага & Средна Европа“ си създаде нарицателно име. Това нарицателно име „IDHEM“ е акроним от думите „Интеграция в Ден Хааг на Европейските Мигранти“ (‘Integratie in Den Haag van Europese Migranten’). В повечето славянски езици фонетично това означава „тръгваме“. С това подчертаваме, че не само фондацията „е на път“ към по-успешна интеграция, но също и че ние призоваваме трудовите мигранти от страните на ЕС и приемащото ги общество да работят за тази кауза.