Toespraak Commissie Samenleving van Gemeenteraad van Den Haag

Geachte voorzitter,
Geachte leden van de commissie, wethouders, dames en heren,

Mijn naam is ErnstJan Stroes en ik ben hier als voorzitter van de Stichting Den Haag & Midden-Europa ook wel bekend als IDHEM. Maar vooral ook als een betrokken burger van deze stad. Ik kom hier om uw beraad te voeden met mijn gedachten over de dak en thuislozen opvang en de bed, bad en brood regeling. En over wat er op dit moment begin 2016 mis lijkt te gaan met die opvang en vooral de geboden ondersteuning voor dak en werklozen.

Een relatief klein deel van de mensen die gebruik maakte van de bed, bad en brood voorziening betrof de groep van mensen waarvoor die voorziening bedoeld was namelijk mensen uit niet Europese landen zonder verblijfsstatus. Het grootste deel 124 personen bij de uitgevoerde telling betrof mensen uit andere lidstaten van de Europese Unie het percentage van deze mensen bleek van eind 2014 tot maart 2015 te stijgen van 40 naar een dikke 50%.

Dat is een fenomeen wat wij al enige jaren constateren. Gedurende de winter-opvang blijkt dat gemiddeld tussen de 60 en de 80 EU burgers dak en werkloos in Den Haag verblijven. Als partij die al sinds 2008 actief is op dit gebied hebben wij in 6 jaar meer dan 1.000 mensen gesproken 400 mensen aan werk geholpen en 100 mensen geholpen bij terugkeer. De resterende 500 zijn veelal op eigen gelegenheid vertrokken terug naar het land van herkomst, naar een andere stad in Europa of ze hebben bij de start van het nieuwe seizoen gewoon weer zelf een baantje gevonden. Het is aannemelijk op basis van die gegevens dat er ieder jaar gemiddeld 150 a 200 nieuwe dak- en werkloze EU burgers in Den Haag geteld mogen worden.

Maar weten we ook hoe deze mensen op straat terecht zijn gekomen? Hebben we enig idee van wat er mis is gegaan? Kennen we de oorzaken van hun dak en werkloosheid?

Hier dak en werkloos geworden EU burgers zijn in hoofdzaak slachtoffers van mensen die zijn zachtst gezegd misbruik hebben gemaakt van het in hen gestelde vertrouwen. Ze zijn in busjes hier naar toe getransporteerd om te werken ergens in de kassen, de schoonmaak of in de bouw. Ze zijn hier zonder contract aan het werk gezet. Ze zijn opgehokt geweest in illegaal verhuurde woningen.

Toen deze mensen erachter kwamen dat ze onder betaald werden en daarom meer loon eisten of ontdekte dat ze gevaarlijk en illegaal gehuisvest waren en vroegen om geregistreerd te worden bij de Gemeente,  zijn ze ontslagen of op straat gezet.

Maar dit zijn ook de mensen die ervoor kunnen zorgen dat het niet uit betalen van het minimumloon uiteindelijk GEEN optie is voor malafide werkgevers. Dit zijn de mensen die ervoor kunnen zorgen dat illegale verhuur van onveilige en vervuilde kamertjes in de stad onmogelijk wordt. Dit zijn de mensen die ervoor kunnen zorgen dat mensenhandel wel aangepakt moet en kan worden. Deze mensen verdienen geen oprot beleid, maar een ondersteunende op handhaving gerichte aanpak.

Die aanpak hebben wij de afgelopen jaren geboden. Voor deze mensen eisten we achterstallig loon op, vorderde we borgsommen terug, enzovoorts. Met deze mensen deden we tientallen keren aangiften bij de arbeidsinspectie, woninginspectie,politie en CAO politie.

Vandaag moeten wij als Haagse maatschappelijke organisatie echter constateren dat de wethouder voor integratie onze stichting niet in de gelegenheid heeft gesteld een concurrerend bod te doen om onze diensten voort te zetten.

Hierover hebben wij u overigens ook per brief geïnformeerd op op 27 oktober jl.

Een in naam Utrechtse, – maar vooral totaal ontransparante Poolse stichting genaamd Barka lijkt uitgenodigd te zijn ons werk voort te zetten.

Wij vinden dat een bijzonder slechte keuze voor Den Haag en de Haagse samenleving.

Meerdere keren hebben wij namelijk sinds Barka naast ons actief is, aangegeven dat wij vermoeden dat zij:

Met geld van de gemeente Den Haag ook mensen uit andere Nederlandse en misschien wel Europese steden laat terugreizen,

Geen zorg draagt voor opvang in het land van herkomst,

Niet doet aan de essentiele begeleiding bij het indienen van claims en aangiften,

De gemeente voor de dienstverlening een prijs laat betalen die 3 keer te hoog is,

Deelnemers niet afdoende registreert, waardoor de aantallen totaal ONcontroleerbaar zijn.

Wij hopen dan ook oprecht dat u als raad, de bestuurders van deze stad op andere gedachten weet te brengen zodat de gemeentelijke bijdrage voor dak en werkloze EU burgers niet verandert in een verkapte subsidie voor; uitbuiters, huisjesmelkers en criminelen.